Poskytnutie informácií a  oznámení ohľadom spracúvania osobných údajov


v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie EU“) a ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Spoločnosť ADV Europe, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 46 681 850, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vl. č. 56722/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje dotknutej osobe tieto informácie a oznámenia:


Prevádzkovateľ osobných údajov:
ADV Europe, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 46 681 850, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vl. č. 56722/L, tel.: 0948 236 643, e-mail: kontakt@odpadnes.sk

Zástupca prevádzkovateľa:
Nie je ustanovený

Zodpovedná osoba:
Nie je ustanovená

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe týchto právnych základov:
   • spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
   • spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to na účel priameho marketingu,
   • na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 písm. f) nariadenia EU (t.j. § 13 ods. 1 písm. f) zákona):
Spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu sa považuje za oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle bodu 47 recitálu nariadenia EU. Dotknutá osoba má právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne, pričom ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, osobných údajov:
Osobné údaje sa budú poskytovať:
   • osobám, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, t.j. dodávateľom objednaného tovaru a služieb

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať údaje mimo krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Preto nebudú osobné údaje poskytované do tretích krajín.

Doba uchovávania alebo kritéria na jej určenie:
Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov.
Osobné údaje spracúvane výlučne na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa budú spracúvané pod dobu trvania platnosti tejto registrácie.
Osobné údaje potrebné na vykonávanie priameho marketingu budú uchovávané počas trvania prevádzkovateľa, pokiaľ predtým nedôjde k namietaniu voči ich spracúvaniu dotknutou osobou.

Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


1. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

2. PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov (t.j. nariadenie EU), a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov (ďalej len „konanie“).

3. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o: (a) účele spracúvania, (b) kategórii spracúvaných osobných údajov, (c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ak je to možné, (d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, (e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, (g) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov podľa článku 46 nariadenia EÚ a príslušných ustanovení zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje podľa odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

4. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

5. PRÁVO NA VYMAZANIE (právo „NA ZABUDNUTIE“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz , ak (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 nariadenia EÚ alebo príslušných ustanovení zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 2 nariadenia EÚ alebo príslušných zákonný ustanovení, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo práva EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo (f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8, ods. 1 nariadenia EÚ alebo príslušných ustanovení zákona. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, (b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu, práva EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia EÚ a príslušných ustanovení zákona, (d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa článku 89, ods. 1 nariadenia EÚ a príslušných ustanovení zákona, ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo (e) na uplatnenie právneho nároku.

6. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: (a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo (d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov článku 21, ods. 1 nariadenia EÚ a príslušných ustanovení zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

7. OZNÁMENIE O OPRAVE A VYMAZANÍ ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi osobných údajov uskutočnenú opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

8. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak: (a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo zmluvy a (b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

9. PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6, ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia EÚ a príslušných ustanovení zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na vyššie uvedené práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

10. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie (a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, (b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. V prípadoch uvedených vyššie v písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Vyššie rozhodnutia sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov okrem prípadov, ak sa uplatňuje článok 9, ods. 2 písm. a) alebo g) nariadenia EÚ a príslušné ustanovenia zákona a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.


V Žiline, dňa 24.5.2018