Všeobecné obchodné podmienky

internetového portálu www.mojenakupy.sk (ďalej len „VOP“ alebo aj „Obchodné podmienky“)

1. Úvodné ustanovenia

 1. ADV Europe, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 46681850, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vl. č. 56722/L, (ďalej len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetový portál www.mojenakupy.sk (ďalej len „portál“).
 2. Prevádzkovateľ vytvára na portáli podmienky na porovnanie cien tovarov, výrobkov a služieb (ďalej len „tovar a služby“) spolupracujúcich predávajúcich a dodávateľov týchto tovarov a služieb (ďalej len „predávajúci“) a umožňuje registrovaným používateľom portálu ako kupujúcim týchto tovarov a služieb (ďalej spolu len „zákazník“) získať z ceny tovaru a služieb objednaných od predávajúcich dodatočné vrátanie časti tejto ceny ako odmenu za vykonaný nákup tovaru, resp. služby, tzv. spätná odmena za nákup alebo cashback (ďalej len „spätná odmena“).
 3. Prevádzkovateľ poskytuje službu používateľom portálu na základe nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „VOP“). Používateľ portálu registráciou na portáli vyjadruje súhlas s týmito VOP.

2. Vysvetlivky pojmov

 1. Portál – predstavuje internetový portál www.mojenakupy.sk, prevádzkovaný prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorého poskytuje službu popísanú v čl. I, bode 2 VOP.
 2. Prevádzkovateľ - je spoločnosť ADV Europe, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 46681850, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vl. č. 56722/L, ktorá prevádzkuje portál www.mojenakupy.sk.
 3. Používateľ – osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli, používa portál a využíva služby poskytované prostredníctvom portálu.
 4. Zákazník – registrovaný používateľ portálu, ktorý kúpi tovar, resp. službu od predávajúceho prekliknutím sa cez portál www.mojenakupy.sk postupom uvedeným v týchto VOP.
 5. Predávajúci – osoba, ktorá predáva tovar, resp. služby, a uzatvára zmluvu o predaji tovaru, resp. služby so zákazníkom.
 6. Internetový obchod predávajúceho – internetová stránka, resp. WEB, on-line obchodu príslušného predávajúceho, ktorý zákazníkom zvolený tovar predáva, resp. službu dodáva.
 7. Zmluva o predaji tovaru, resp. služby – zmluva o predaji tovaru, resp. služby uzatváraná postupom uvedeným v týchto VOP medzi zákazníkom a predávajúcim príslušného tovaru.
 8. Spätná odmena – časť z ceny tovaru a služieb objednaných postupom uvedeným v týchto VOP od spolupracujúcich predávajúcich, ktorú môže po splnení stanovených podmienok získať zákazník dodatočne späť ako odmenu za vykonaný nákup tovaru, resp. služby, pričom spätná odmena je vyjadrená buď v percentách z ceny tovaru alebo pevnou sumou podľa konkrétneho prípadu.

3. Proces nákupu tovaru a služieb a vznik nároku na spätnú odmenu

 1. Registrovaný používateľ portálu vykoná na portáli výber tovaru, resp. služby, ktorý má záujem objednať kliknutím na príslušný tovar, resp. službu alebo obchod, pričom po vykonaní tohto výberu bude portálom automaticky presmerovaný na internetovú stránku, resp. WEB, on-line obchodu príslušného predávajúceho, ktorý vybratý tovar predáva, resp. službu dodáva (ďalej len „internetový obchod predávajúceho“). Na internetovom obchode predávajúceho používateľ portálu vykoná kúpu tovaru alebo služby od príslušného predávajúceho. Objednávku tovaru, resp. služby je potrebné vykonať ihneď po presmerovaní (prekliknutí) z portálu, bez návštevy inej webovej stránky alebo iného webu, inak nárok na spätnú odmenu nevznikne a ani nebude takýto nákup ani spätná odmena portálom zaznamenaná.
 2. Na základe kúpy tovaru vykonanej postupom podľa týchto VOP a po splnení podmienok uvedených v týchto VOP vznikne registrovanému používateľovi portálu právo na vrátenie časti ceny kúpeného tovaru („spätná odmena“), vyjadrenú buď v percentách z ceny tovaru alebo pevnou sumou podľa konkrétneho prípadu.
 3. Nárok na spätnú odmenu nevznikne z kúpy tovaru alebo služby, od ktorých bolo zákazníkom odstúpené alebo ktoré boli inak zrušené v zmysle právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (napr. zákon NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho). Nárok na spätnú odmenu taktiež nevznikne používateľovi, ktorý predávajúcemu neuhradil cenu kúpeného tovaru, resp. služby, riadne a včas.
 4. Pre vznik nároku na spätnú odmenu je potrebné vykonať nákup výlučne postupom podľa bodu týchto VOP, t.j. zákazník sa musí najskôr registrovať na portáli prevádzkovateľa a následne na tomto portáli vybrať internetový obchod príslušného predávajúceho (t.j. kliknúť na portáli prevádzkovateľa na príslušný tovar predávajúceho, resp. internetový obchod predávajúceho), inak nárok na spätnú odmenu nevznikne. To znamená, že nárok na spätnú odmenu nevznikne, ak používateľ portálu vykoná nákup v internetovom obchode predávajúceho bez tohto, aby sa do internetového obchodu predávajúceho preklikol (presmeroval) prostredníctvom portálu prevádzkovateľa.
 5. Do 14 až 70 dní po vykonaní príslušného nákupu dôjde k potvrdenie spätnej odmeny a spätná odmena sa zobrazí na portáli v súkromnej sekcii používateľa portálu. Dĺžka tejto lehoty je rôzna podľa jednotlivých predávajúcich.
 6. Spätná odmena sa kumuluje na virtuálnom účte používateľa, pričom pri dosiahnutí spätnej odmeny minimálne vo výške 5 eur, môže používateľ prostredníctvom portálu požiadať prevádzkovateľa portálu o jej vyplatenie. Prevádzkovateľ vyplatí spätnú odmenu na bankový účet používateľa do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti používateľa.
 7. Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak používateľ portálu používa Adblock, ktorý slúži na blokovanie reklám prostredníctvom neinštalovaného rozšírenia v internetovom prehliadači, spätná odmena sa v takomto prípade nezaznamená na portáli a používateľovi tak nárok na spätnú odmenu v takom prípade nevznikne. V takomto prípade nepostačuje povoliť neblokovanie portálu www.mojenakupy.sk.
 8. V prípade, ak sa Vaša objednávka aj napriek splneniu správneho postupu pri objednávaní uvedenému vyššie v týchto VOP na portáli nezaznamená, používateľ môže zaslať informácie o objednávke: obchod, kde bolo nakúpené, číslo objednávky, sumu kúpnej ceny a dátum objednávky. Prevádzkovateľ objednávku preverí a urobí všetko pre to, aby bolo možné spätnú odmenu pripísať na účet používateľa.
 9. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného zmluvou o predaji tovaru, resp. služby, uzatváranou medzi zákazníkom a predávajúcim. Prevádzkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmlúv o predaji tovaru, resp. služby, uzavretých medzi zákazníkom a predávajúci.

4. Orgán dozoru a dohľadu

 1. Činnosť prevádzkovateľa podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii („SOI“), so sídlom P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, pričom adresa Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj je: Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

5. Riešenie sporov

 1. Spory medzi spotrebiteľom a obchodníkom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou.
 2. Spotrebiteľ môže riešiť spor s obchodníkom týkajúci sa zmluvných záväzkov z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách uzavretých online prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line („online dispute resolution“ alebo „platforma RSO“), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a ktorá je dostupná na webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ARS využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom (predávajúcim) vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, ale subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky stanovenej zákonom o ARS.

6. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2018.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky zmeniť.

V Žiline, dňa 1.3.2018